ICON och miljön

Producentansvar

Återvinning av elektriska och elektroniska produkter

Inom EU har ett direktiv instiftats i syfte att begränsa och hantera avfall från elektriska och elektroniska produkter, samt säkerställa bästa möjliga återanvändning och återvinning. Detta direktiv påverkar tillverkare, distributörer, återförsäljare och kunder, dvs. alla led i kedjan.
Direktivet heter WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

Direktivet ställer krav på både tillverkare och konsumenter kring hur elektriska och elektroniska produkter slängs på ett miljövänligt sätt och för att produktavfall återvinns på bästa sätt. Det innebär för dig som konsument att du inte får göra dig av med elektriska och elektroniska produkter ihop med hushållsavfallet.

Samtliga våra produkter skall återvinnas och är därför försedda med följande symbol. Du finner symbolen någonstans på själva produkten. Är produkten liten, kan symbolen finnas på förpackning eller i produktmanualen:

soptunna

Att göra sig av med elektriska och elektroniska produkter via det återfinningsystem som finns lokalt skyddar vår miljö, omgivning och hälsa långsiktigt.

Om du har några ytterligare frågor kring hur våra produkter skall hanteras då dess livslängd gått ut kontakta gärna den certifierade återförsäljare där du köpt produkten.

Om du istället vill ställa frågor direkt till ICON som distributör, är vi ålagda enligt Direktivet att besvara samtliga dina frågor (enl. Article 11 och Annex 2). För att ställa frågor fyll i detta formulär.

ICON är medlem i Elkretsen i Sverige och Elretur i Danmark, för att säkerställa att ett system finns för återvinning av produkterna.

elk certifikat logo green1
elretur

Återvinning av batterier

Ett fåtal av våra produkter innehåller batterier. Som distributör av produkter där batterier ingår har vi ett ansvar att se till att uttjänta batterier samlas in och att informera slutanvändare om batterier och batteriinsamling.

De ämnen som ingår i vissa batterier och som har avgörande störst effekt på människors hälsa och miljön är tungmetallerna kvicksilver, kadmium och bly. I dag vet vi att kvicksilver, kadmium och bly är giftiga tungmetaller som är skadliga för människa, djur och natur.

Märkningen med den överkorsade soptunnan innebär att batteriet inte ska slängas bland hushållssoporna. Märkningen med kemisk beteckning indikerar vilken tungmetall ett batteri eventuellt innehåller.

Batterier ska inte slängas bland hushållssoporna, utan sorteras från annat hushållsavfall och lämnas in till de insamlingssystem som vi tillhandahåller. För mer detaljerad information om vart du vänder dig lokalt, var god kontakta oss via kund@iconscandinavia.se eller telefon 0322 125 16.

Vid oklarheter kring hur batterier i våra produkter skall hanteras, kontakta oss! Vi samråder löpande med kommunerna kring hur information ska lämnas lokalt. Om oklarheter råder kring hur återvinning skall ske trots detta, kan du som kund sända uttjänta batterier till oss. Sänd dem då till:

Integration & Control Scandinavia AB
Batteriretur
Varholmsgatan 2
414 74 GÖTEBORG

Vi säkerställer då att batterierna återvinns på korrekt sätt.